Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Třebíč má nový územní plán. Přes protesty občanů.
Třebíč má nový územní plán. Přes protesty občanů. PDF Tisk Email
Pátek, 09 Říjen 2020 08:23

 

Zastupitelé města jej vydali 10. září a 1. října letošního roku nabyl účinnosti. Nový územní plán nahradil ten předchozí z roku 1998. Ten sice pomocí změn průběžně řešil potřeby města, občanů a investorů, kvůli nové legislativě už v něm však nebylo možné pokračovat. Zpracovatelem Územního plánu Třebíč byla brněnská společnost Arch. Design, s. r. o..

Nový územní plán koncepčně navazuje na ten předešlý, území města nyní řeší jako jeden celek a je uživatelsky mnohem příjemnější. Novinkou je také nové pojetí prostorové regulace a podrobnější definování podmínek využití jednotlivých ploch. Územní plán je tvořen výrokovou závaznou částí a odůvodněním. Jeho součástí je také vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.

Mezi hlavní koncepce, řešené územním plánem, patří koncepce urbanistická, uspořádání krajiny, dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství. Rozvojové plochy jsou navrženy tak, aby držely souvisle zastavěné území v kompaktní tvaru.

„Lokality určené pro bydlení jsou vymezeny v těsné blízkosti zastavěných částí města, například lokalita Za poliklinikou, Vídeňský rybník, rozšíření zástavby Na kopcích, Hájek II, Včelník nebo Račerovice Jih,“ popsal územní plán starosta města Pavel Pacal.

Hlavní plochy pro výrobu jsou pak lokalizovány severovýchodně od zastavěného území, v návaznosti na stávající plochy v ulici Rafaelova a průmyslovou zónu Rafaelova I, II a III.

„Nový územní plán počítá také s velkým množstvím ploch pro zahrádkové osady, určené pro rodinnou rekreaci, s možnou výstavbou zahrádkářské chaty,“ doplnil Pavel Pacal.

Územní plán také upřesňuje dopravní koncepci. Jeho součástí je i koridor pro plánovaný obchvat Třebíče, tedy přeložku silnice I/23.

Do Územního plánu Třebíč je možné nahlížet na Městském úřadě Třebíč (Odbor rozvoje a územního plánování – oddělení Úřad územního plánování). Územní plán Třebíč je dálkově přístupný i na webových stránkách města Třebíče ZDE.

Irini Martakidisová