Banner

TopBanners

Nacházíte se zde: Home Kauzy Kauza azbest nekončí nezájmem orgánů
Kauza azbest nekončí nezájmem orgánů PDF Tisk Email
Čtvrtek, 24 Srpen 2017 07:10

O kauze likvidace pavilonu střední školy na třebíčském sídlišti Hájek, jejímž zřizovatelem je Kraj Vysočina, jsme již několikrát referovali. I když se jedná o nestandardní nakládání s karcinogenem, porušení předpisů nechává chladným jak představitele kraje, tak orgány hygieny, životního prostředí i stavebního úřadu v Třebíči. Firma KPS Stavby ze Žďáru nad Sázavou za pomoci společnosti AVE tak i přes podaná trestní oznámení nerušeně zbourala pavilon s více než 150 metry čtverečními tzv. aletických panelů s rakovinotvorným azbestem bez nutných ochranných opatření (jak potvrdila občanům soudní znalkyně Zoja Guschlová i rozsáhlá fotodokumentace), i když příslušné orgány byly informovány o nebezpečí expozice studentů školy i kolemjdoucích.

Proto někteří rodiče studentů a občané v lokalitě Hajek vytvořili petiční výbor a vydali petici směrem k vládě České republiky. Signatáři předpokládají, že se k petici přidají i obyvatelé jiných lokalit, v minulosti ohrožených uvolněným azbestem.

František Ryneš

Přinášíme v plném znění dokument, který je zveřejněn na webu e-petice.cz

Petice za ochranu veřejného zdraví před vdechováním azbestových vláken podle čl. 18 Listiny základních lidských práv a svoboda zákona č. 85/1990 Sb. o právu petičním

My, níže podepsaní občané České republiky prostřednictvím této petice vyzýváme předsedu Vlády České republiky, ministry, hejtmanku a hejtmany krajů a primátorku hl. m. Prahy, aby se zasadili o ochranu veřejného zdraví před vdechováním zdravotně nebezpečných vdechnutelných ( dále „respirabilních“ ) azbestových vláken, které jsou mezinárodně uznanými karcinogeny (REACH) a mutageny pro lidský organismus.

Naše praktické zkušenosti z posledních let ukázaly, že od případu kontaminace základních škol na sídlišti Máj v Českých Budějovicích a dvou základních škol v Praze 8 atd., nedošlo k jakémukoli posunu v ochraně veřejného zdraví před nebezpečnými účinky vdechování respirabilních azbestových vláken. Poslední případ z Třebíče, který byl v srpnu t.r. medializován v tisku, ukazuje, že se zákonné předpisy pro práci s azbestem stále porušují, státní orgány nekontrolují jejích dodržování, a naopak bagatelizují zákonné předpisy a nařízení, která definují, jak se má řádně sanovat azbestový materiály ve stavbách i jinde.

Po zkušenostech z Klobouk u Brna a Želešic u Brna a jiných lokalit se ukazuje, že stát nevěnuje pozornost ani azbestu, který je přirozeně obsažen v kamenivu z některých českých lomů. Dnes a denně se zdánlivě nepozorovaně kontaminuje azbestovými vlákny veřejný prostor a ohrožuje zdraví obyvatel, neboť se toto kamenivo bez jakéhokoli omezení používá ke stavebním pracím v našich městech a obcích i mimo ně.

Z odborných lékařských údajů vyplývá, že počet onkologických onemocnění způsobených expozicí azbestovými vlákny v ČR stále stoupá a nevidíme, že by se český stát zasazoval, aby tento trend omezil nebo zastavil.

Proto požadujeme:

Okamžité obnovení kontrol příslušných státních orgánů (HS, SÚ, IBP, ČIŽP) na stavbách, kde se pracuje s azbestem ve smyslu stávajících platných zákonných opatření, a uplatnění sankčních postihů v případě jejich porušení.

Stávající legislativu dopracovat tak, aby jasně definovala postupy v rámci stavebního řízení a při řízení o ochraně veřejného zdraví pro rekonstrukce a demolice staveb a aby žádoucím způsobem ovlivnila manipulaci s odpady z azbestu. Při tvorbě nové legislativy reflektovat vývoj v EU v oblasti nakládání s odpady azbestu s důrazem na ochranu zdraví lidí a životního prostředí.

Odborné plošné informování pracovníků příslušných státních kontrolních orgánů (HS, St.Ú, IBP, ČIŽP) o nebezpečí vyplývajícím z expozice respirabilními azbestovými vlákny. Současně provést účinnou informační kampaň pro obyvatele s cílem dosáhnout zodpovědného jednání jednotlivců i firem.

Založit odborný meziresortní vládní orgán, který by se ve spolupráci s odborníky cíleně věnoval problematice azbestu a omezení zdravotních rizik u všech skupin obyvatel. Mimořádnou pozornost věnovat školským budovám a jejich rekonstrukcím vzhledem k vysoké citlivosti dětí a mladistvým na expozici respirabilními azbestovými vlákny.

Ve funkčním období nové Vlády ČR vypracovat Národní akční plán „odazbestování“ České republiky ve střednědobém horizontu (např. do roku 2035) podle vzoru některých členských států EU, včetně Polska.

Od nové Vlády ČR, aby vypracovala systém ekonomického zvýhodnění odstraňování materiálů s obsahem azbestu a podpořila jejich nahrazení moderními, zdravotně nezávadnými bezazbestovými materiály.

Na výraz podpory této petice a jejich požadavků připojujeme své podpisy na přiložených podpisových listinách.

Datum: 27. července 2017

Za petiční výbor:

Jiří Doležal

PhDr. Jana Burianová

Ing. Bohumil Fiala

Zastupovat petiční výbor v této věci je oprávněn kterýkoli člen petičního výboru (§5, písm. 1, z. č. 85/1990 Sb.)