Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Zprávy Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA
Spolek Obchvat Třebíče má zásadní námitky k dokumentaci EIA PDF Tisk Email
Středa, 12 Červenec 2023 07:39

Spolek Obchvat Třebíče odeslal v pátek 7. července 2023 na Krajský úřad Kraje Vysočina svoje obsáhlé vyjádření k dokumentaci EIA k záměru „I/23 Třebíč, obchvat“. Toto vyjádření obsahuje třicet požadavků, jakým způsobem je třeba dokumentaci přepracovat poté, co ji Krajský úřad na návrh Spolku vrátí Ředitelství silnic a dálnic. Mezi zásadní požadavky patří podrobné a objektivní porovnání čtyř variant řešení obchvatu Třebíče a svolání veřejného jednání k předložené dokumentaci.
Dokumentace EIA, kterou předložilo ŘSD, s textovými přílohami je velmi obsáhlá, představuje min. 674 stran podkladů, mimo mapových příloh. Avšak i přes její rozsah nezajišťuje objektivní podklad pro další rozhodování, neboť nepředstavuje úplné, správné a přezkoumatelné posouzení vlivů případného vybudování průchvatu na životní prostředí, resp. obsahuje řadu nejasností (např. v hlukové a rozptylové studii), rozporů (v části obsahující informace o vlivu na veřejné zdraví) a spekulací (počet obyvatel, kterých se vybudování průchvatu dotkne). Mezi základní požadavky Spolku Obchvat Třebíče v jeho vyjádření ve zjišťovacím řízení (v tzv. malé EIA) patřilo vypracování variant obchvatu Třebíče včetně varianty vedené mimo město. V nově zpracované dokumentaci je sice uvedena část čerpající údaje z tzv. Komparativní studie, která však ani k dokumentaci nebyla přiložena. V této studii je porovnáván průchvat, ke kterému je uvedeno mnoho údajů vycházejících z již zpracovaných podkladů, naprosto nelogicky s tzv. „variantou Zámeček“, která se od průchvatu liší tím, že v návrhu není borovinský tunel, a namísto po Koželužské je silnice vedena kolem Zámečku, a s velkým obchvatem, ke kterému však chybí jakékoliv relevantní podklady. Přesto se autoři komparativní studie odvažují tvrdit, že tyto varianty objektivně posoudili a že průchvat je tou nejvhodnější variantou.
Spolek však považuje toto porovnávání za naprosto nesmyslné a požaduje, aby byly vypracovány podrobné aktuální odborné studie následujících variant přeložky silnice I/23 – obchvat Třebíč, resp. nulové varianty, a na jejich základě byly prověřeny vlivy na jednotlivé složky životního prostředí a veřejné zdraví u jednotlivých variant:
Varianta 0.  – Nebude vybudována žádná přeložka silnice I/23.
Varianta 1.  – Aktuálně posuzovaný záměr.
Varianta 2.  – Vybudování velkého obchvatu – tedy jihozápadní části i jihovýchodní přeložky silnice I/23 Třebíč v koridoru dle vyhledávací studie zpracované v roce 2004 firmou Viapont, v její exogenní variantě.
Varianta 3.  – Vedení trasy obchvatu od nově vzniklé křižovatky silnic I/23 a II/405 v koridoru bývalé územní rezervy pro exogenní variantu v katastru obce Stařeč, procházela mezi obcí Stařeč a místní částí Borovina, poté po jižním břehu Borovinského rybníka (trasa totožná s VAR-2) k vodojemu, kde by se tato trasa napojila na trasu aktuálně posuzovaného záměru (VAR-1) a pokračovala přemostěním Terovského údolí ve stávající trase k ulici Spojovací.
V dokumentaci EIA se dále objevují spekulativní a ničím nepodložená tvrzení, týkající se např. počtu obyvatel trvale bydlících v okolí průchvatu,  na jejichž kvalitu života by tato stavba měla vliv, počtu vozidel projíždějících Třebíčí s výhledem pouze do roku 2030, podivné podklady, na jejichž základě byly vypracovány hluková a rozptylová studie, spousta podkladů, na které se dokumentace odvolává, není předložena atd.
Velmi znepokojující je, že se i v této dokumentaci používají některé zastaralé studie nezohledňující rozvoj města. Jak do hlukové, tak i rozptylové studie nebyla zahrnuta oblast bytových domů v BOPU, ulice Fibichova, Vrchlického či Hájenky, které budou výrazně ovlivněný přesměrováním dopravy včetně MHD v Borovině po vybudování  průchvatu, stejně jako dokumentace příliš neřeší Lokalita Za Poliklinikou a Vídeňský rybník.
Podle našich informací podalo námitky k dokumentaci EIA týkající se průchvatu i mnoho občanů Třebíče. Věříme, že Krajský úřad Kraje Vysočina vezme při posuzování předložené dokumentace vznesené námitky v úvahu, vrátí ji Ředitelství silnic a dálnic k přepracování a to předloží řádné podklady umožňující objektivní posouzení všech možných variant obchvatu Třebíče, z kterých potom bude možno vybrat tu nejvhodnější.

Spolek Obchvat Třebíče