Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Aktuality Stíny Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit
Několik vteřin neopatrnosti může váš život zcela změnit PDF Tisk Email
Středa, 14 Prosinec 2022 07:38

Policisté upozorňují na rizika spojená s užíváním zábavní pyrotechniky

Konec roku s sebou vždy přináší zvýšený zájem veřejnosti o koupi výrobků zábavní pyrotechniky. Proto i policisté z Krajského ředitelství policie kraje Vysočina upozorňují na případná rizika spojená s užíváním pyrotechnických výrobků. Při používání zábavní pyrotechniky pravidelně dochází k řadě velmi tragických případů poškození zdraví i majetku s rozsáhlými důsledky pro osoby, které je zavinili.

Smrt, devastující zranění, těžké popáleniny, požár – to vše způsobuje zábavní pyrotechnika (pyrotechnické výrobky). Několik vteřin neopatrnosti může zcela změnit váš život, i život lidem ve vašem okolí.

Pyrotechnické výrobky používejte vždy na místě, kde nedojde k ohrožení osob a majetku, užívejte je pouze k účelu, ke kterému jsou vyrobeny a zásadně jen způsobem, který stanoví výrobce v přiloženém návodu. Nikdy před použitím těchto výrobků neužívejte alkohol a jiné psychotropní látky a vždy se řádně seznamte s funkcí konkrétního výrobku. Již pokus o rozebrání a úpravu těchto výrobků může mít fatální důsledky.

Nedovolenou úpravou či použitím výbušných komponentů pyrotechnického výrobku se můžete dopustit trestného činu nedovoleného ozbrojování dle § 279 odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb. trestního zákoníku, za který může být pachatel potrestán odnětím svobody na šest měsíců až pět let. V konečném důsledku může osoba nedovoleným zacházením se zábavní pyrotechnikou zapříčinit jinému usmrcení z nedbalosti, těžké ublížení na zdraví z nedbalosti či ublížení na zdraví z nedbalosti, ale také trestný čin poškození cizí věci. Je důležité si také uvědomit, že ve všech výše uvedených případech jste odpovědní nejen z hlediska trestněprávního, ale též z hlediska občanskoprávního, kdy poškozením vůči pachatelům vzniká nárok na náhradu škody, která se může pohybovat v řádů několika set tisíc.

Zásady bezpečného užívání pyrotechnických výrobků:

· Nikdy před použitím pyrotechnických výrobků neužívejte alkohol či drogy

· Před použitím se řádně seznamte s funkcí výrobku

· Nezkoušejte účinky výbuchu pyrotechnických výrobků na okolí

· Zakoupené výrobky ukládejte mimo dosah dětí

· Odpalujte pyrotechniku pouze na otevřeném prostranství, v bezpečné vzdálenosti

Rozdělení pyrotechnických výrobků – zábavní pyrotechniky

· kategorie F1 – velmi málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 15 let, důležité je dodržet bezpečnou vzdálenost od hořlavých materiálů a lidí zpravidla jeden metr, nepatří sem petardy, baterie petard a zábleskové petardy. Patří sem i výrobky, které lze za dodržení návodu použít pouze uvnitř obytných budov.

· kategorie F2 – málo nebezpečné výrobky, prodejné osobám starším 18 let. Bezpečná vzdálenost činí zpravidla minimálně osm metrů. Tyto výrobky jsou určeny pouze pro venkovní použití na omezených plochách.

· kategorie F3 – výrobky představující středně velké nebezpečí. Jsou prodejné osobám starším 21 let. Bezpečná vzdálenost činí minimálně patnáct metrů. Tyto výrobky jsou pouze pro venkovní užití.

· kategorie F4 – výrobky představující velké nebezpečí. Používat je mohou pouze osoby s osvědčením o odborné způsobilosti pro zacházení s pyrotechnickými výrobky, které vydává Český báňský úřad, jako správní orgán v oblasti výbušnin.

Zvláštní kategorií je divadelní a ostatní pyrotechnické výrobky. Výrobce může uvádět na trh pouze pyrotechnické výrobky, splňující základní bezpečnostní požadavky, prokázané posouzením shody neboli odzkoušením. V České republice tuto činnost vykonává Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva. Výrobce na schválený pyrotechnický výrobek musí umístit označení „CE“ (Conformité Européenne – ověřovací označení) a český návod k bezpečnému použití.

Martin Hron