Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Kauzy „Tajné“ zasedání zastupitelstva o obchvatu Třebíče nepřineslo v podstatě nic nového
„Tajné“ zasedání zastupitelstva o obchvatu Třebíče nepřineslo v podstatě nic nového PDF Tisk Email
Pátek, 12 Leden 2018 09:33

V pondělí 8. ledna 2017 se uskutečnil seminář zastupitelů Třebíče k obchvatu města. Seminář byl neveřejný, neměli na něj přístup ani občané Třebíče, ani novináři.  Informace, které na něm zazněly, se týkaly převážně harmonogramu dostavby Dukovan a prověřování přístupových tras pro dopravu nadměrných nákladů. Obchvat Třebíče byl prověřován pouze ve stávající trase dané platným územním plánem.

Na úvod semináře vedoucí odboru dopravy třebíčské radnice Aleš Kratina přednesl svoji mírně inovovanou prezentaci z roku 2016 „OBCHVAT TŘEBÍČE A SOUVISEJÍCÍ STAVBY“, kterou si můžete prohlédnout zde. Neopomněl zmínit svoji stále opakovanou tezi, že „velký obchvat“ Třebíče je nereálný z mnoho důvodů, aniž je jako obvykle specifikoval. Tedy s výjimkou jednoho – a to, že si nedokáže představit, že by s velkým obchvatem souhlasil starosta Stříteže. Dále pak zmínil, že údajně již tento měsíc vyhlásí Ředitelství silnic a dálnic na projektovou dokumentaci obou částí obchvatu s předpokládanou cenou 20 milionů Kč.

Náměstek hejtmana Kraje Vysočina pro oblast regionálního rozvoje a současně radní Třebíče Pavel Pacal zopakoval, že stávající trasa jihozápadního obchvatu přes Borovinu byla stanovena již v roce 2005 a od té doby byl udělán velký kus práce. Též zmínil léta opakovanou tezi, že intenzita tranzitní dopravy Třebíčí je nedostatečná pro vybudování obchvatu, a dokonce se pokoušel interpretovat usnesení vlády ČR o přípravě dopravní infrastruktury pro přepravu nadměrných nákladů ( můžete si je přečíst zde) jako schválení konkrétní trasy stávajícího „průchvatu“ Borovinou.

Ing. Vladimír Valeš, který má ve společnosti ČEZ na starost přepravu nadrozměrných komponent, seznámil zastupitele s harmonogramem přípravy dalších jaderných bloků v Dukovanech a Temelíně. Zdůraznil, že prozatím není o výstavbě nových bloků rozhodnuto. Pokud o nich rozhodnuto bude, pak teprve v roce 2023 bude uskutečněn výběr dodavatele pro Dukovany a následně budou uzpůsobovány trasy pro dopravu nadměrných komponent na staveniště.

Ing. Vyskočil ze společnosti Metroprojekt, která pro ČEZ trasy pro dopravu nadrozměrných komponent prověřovala, představil obecně celou trasu pro dopravu nadrozměrných nákladů počínaje lodní dopravou po Labi až po obchvat Slavětic, kterým budou případné stavební úpravy na silniční trase končit. Zdůraznil, že prověřování trasy probíhalo především na základě aktuálně platných územních plánů jednotlivých měst a obcí, s minimálními úpravami.  V některých případech však vyhovující trasa v územních plánech ještě není zanesena a bude se muset stanovit.

Co se týká konkrétních problematických záležitostí na borovinské části obchvatu, o těch Ing. Vyskočil začal hovořit až na základě dotazů. Za zaznamenání stojí, že z tunelu by neměl být ani v první fázi „zářez“ ( více v našem článku „Chceme skutečný obchvat Třebíče, ne průřez Borovinou“), ale měl by být vybudován ohromný tunel s podjezdnou výškou 9,2 m (standardně i na dálnicích mají tunely 5,2 m).

V následující diskusi náš zastupitel Jaromír Barák zpochybnil argumenty, které náměstek Pacal a především vedoucí odboru dopravy Kratina uvádějí proti velkému obchvatu Třebíče. Aleše Kratinu dokonce usvědčil z uvádění nepravdivých informací, když přednesl stanoviska starostů Starče a Stříteže, kteří prohlásili, že s nimi v poslední době o velkém obchvatu nikdo nejednal, a že se jednání vůbec nebrání. Starosta Starče též řekl, že trasu velkého obchvatu, která jim vyhovovala víc, měli zanesenou ve svém územním plánu, odkud ji nedávno odstranili na doporučení třebíčské radnice.

Zastupitelé se tedy na svém „tajném zasedání“ v podstatě nic nového o obchvatu města nedozvěděli.  Vedení města stále tvrdošíjně trvá na variantě „průchvatu“ Borovinou, která byla schválena v roce 2005 za úplně jiných podmínek. Nemá vůbec žádnou logiku i v současné době trvat na variantě, která možná měla ve své době ekonomické opodstatnění. Dnes vláda České republiky prohlašuje, že zaplatí v podstatě jakoukoliv podobu obchvatu a připouští úpravu územních plánů, které nepovedou ke znemožnění nebo znesnadnění dopravy nadrozměrných komponent do Dukovan. V případě Třebíče by dokonce výstavbou velkého obchvatu došlo k výraznému usnadnění dopravy, neboť by trasa vedla nezastavěným územím, nevyžadovala by tunel, a na místo stávajících tří mostů výstavbu pouze jednoho.

Převzato z webové stránky Třebíč Občanům!