Banner

TopBanners

Banner
Nacházíte se zde: Home Hospodářství Hospodářská komora Třebíč informuje
Hospodářská komora Třebíč informuje PDF Tisk Email
Neděle, 31 Červenec 2011 09:45

Okresní hospodářská komora Třebíč nabízí pomoc či zpracování žádosti o dotaci z níže uvedených výzev. V případě Vašeho zájmu nás kontaktujte.

Školicí střediska - Výzva II - prodloužení
V rámci programu je možné žádat o dotaci na výstavbu, rekonstrukci, pořízení či vybavení školicích center nebo školicích místností. Podmínkou však je, aby byli ve školicím středisku vzděláváni především zaměstnanci podniků, které působí ve vymezených oborech.
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. června 2011 a bude ukončen 15. března 2012. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. července 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 15. června 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 1 mld. Kč.

Základní charakteristiky:
Kdo může žádat: podnikatelské subjekty bez rozdílu velikosti působící ve vymezených CZ-NACE, sdružení podnikatelů, podnikatelská seskupení vzniklá na základě Obchodního zákoníku nebo jiného právního předpisu
Kolik lze získat na jeden projekt: 0,5-100 mil. Kč
míra podpory je 40 - 60 % celkových způsobilých nákladů (dle velikosti podniku)

Marketing - Výzva II - pokračování
Program je zaměřený na rozvoj aktivit českých exportérů na zahraničních trzích a zvýšení využití exportních příležitostí, které na světovém trhu existují. Dotace podpoří nejen samotnou účast na veletrhu či výstavě konané v zahraničí, ale také s ní spojenou tvorbu propagačních materiálů v cizích jazycích či dopravu vystavovaných exponátů na veletrh či výstavu, v případě zajištění externím dodavatelem.
Příjem elektronických registračních žádostí bude zahájen 1. června 2011 a bude ukončen 15. září 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. července 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 31. října 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 300 mil. Kč.
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat: podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků
Kolik lze získat na jeden projekt: Minimální výše je 0,3 mil. Kč
míra podpory je 50 % celkových způsobilých nákladů

Prosperita - Výzva II. - pokračování
Program je zaměřený na podporu podnikatelských subjektů. Cílem je prostřednictvím dotací podporovat zakládání a další rozvoj subjektů infrastruktury pro průmyslový výzkum, technologický vývoj a inovace zaměřených zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb. V souvislosti s podporou inovační infrastruktury pro nově vznikající inovační firmy se Program dále zaměřuje na podporu zakládání, činnosti a dalšího rozvoje podnikatelských inkubátorů.
Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 1. dubna 2011 a bude ukončen 31. července 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 1. června 2011, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 15. března 2012. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 4 mld. Kč.
Kdo může žádat
společnost s ručením omezeným, akciová společnost, komanditní společnost, veřejná obchodní společnost, obecně prospěšná společnost, družstvo, příspěvková organizace, vysoká škola, veřejná výzkumná instituce, zájmové sdružení právnických osob, svazek obcí, obec, kraj, evropské hospodářské zájmové sdružení, evropská společnost a evropská družstevní společnost.
Kolik lze získat na jeden projekt
5 - 300 mil. Kč. - projekty obsahujících stavební práce
1 - 30 mil. Kč. - projekty neobsahujících stavební práce
míra podpory je 40 - 60 % celkových způsobilých nákladů (dle velikosti podniku)

Potenciál - Výzva III.
Program Potenciál pomáhá podnikatelským subjektům zavádět a rozšiřovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit. Podporu je možné získat na investice do zřízení nebo rozšíření vývojového centra (oddělení) zaměřeného na výzkum a vývoj výrobků nebo technologií, a to včetně vývoje specifického softwaru nutného pro inovaci výroby, který je nedílnou součástí výrobků nebo technologií. Centrum by mělo přispívat k zavádění technologicky nových nebo inovovaných produktů, produkčních řad, výrobních procesů a technologií. Musí však existovat reálný předpoklad, že výsledky práce centra budou skutečně použity ve výrobě.
Příjem elektronických registračních žádostí byl zahájen 28. února 2011 a bude ukončen 30. září 2011. Začátek příjmu plných žádostí byl stanoven na 27. dubna 2010, ukončení příjmu plných žádostí je plánováno na 30. listopadu 2011. Plánovaná alokace pro tuto výzvu je 3 mld. Kč.
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat: Podnikatelé bez ohledu na velikost podniku.
Kolik lze získat na jeden projekt: Dotace na způsobilé výdaje činí 1 - 100 mil. Kč.
míra podpory je 40 - 60 % celkových způsobilých nákladů (dle velikosti podniku)

Progres - Výzva III.
Cílem programu je pomocí podpory ve formě podřízených úvěrů posilujících kapitálové vybavení podnikatele umožnit realizaci rozvojových podnikatelských projektů malých a středních podnikatelů, pro které je bariérou získání externího financování nižší vlastní kapitálová vybavenost nebo omezená možnost poskytnout zajištění úvěru.
Systém sběru žádostí je kontinuální a probíhá od 3. 1. 2011 do 31. 12. 2011. Plánovaná alokace pro tuto Výzvu je 600 mil. Kč.
Základní charakteristiky:
Kdo může žádat: podnikatelský subjekt, který splňuje definici malých a středních podniků
Kolik lze získat na jeden projekt: Podpora je poskytována ve formě podřízeného úvěru. Podřízený úvěr je poskytován ve výši až 20 mil. Kč (max. však 75 % předpokládaných způsobilých výdajů projektu) s pevnou úrokovou sazbou 3 % p.a. Doba splatnosti podřízeného úvěru sjednaná k datu jeho poskytnutí je maximálně 9 let a odklad splátek jistiny úvěru je maximálně 3 roky (období podřízenosti).
míra podpory je 50 - 60 %

 
Aktualizováno Čtvrtek, 18 Srpen 2011 12:18